2. pôstna nedeľa 25. 2. 2024

2. pôstna nedeľa 25. 2. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Vladimír Jacko (K)

Za BP pre Ľudmilu, deti a vnúčatá (H)

18.15

V

Poďak. za 70 r. a DDS pre Ondreja Luptáka (F)

Utorok

 

6.45

S

Za šťastlivý pôrod a za Z vnúčat (K)

+ kňaz vdp. Alexander Liška (H)

Streda

 

17.30

S

+ rodičia E+J Jacko, brat Števko, birm. rodičia K+Š Hatiar (K)

+ Dušan a Helena Sedláček (H)

18.15

V

+ Frederik (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Andrejka Sliacka (F)

17.30

S

+ Jaroslav Blaško (K)

+ rodičia Félix a Mária Balážec (H)

Piatok

Prvý piatok

6.45

S

Za BP a DDS pre Vieru Antolovú (75 r.) (K)

17.30

S

+ Alexander Jacko (H)

18.15

V

Za šťastný pôrod a za BP a DDS pre rod. Bačík, Caban, Sliacky (F)

Sobota

 

6.45

S

+ Emanuel Lupták (F)

+ rod. Hrompa (H)

17.30

S

+ Štefan Bartík (K)

Nedeľa

3. pôstna nedeľa

6.45

S

(F)

8.30

S

Za Z, BP pre rod. a vnúčatá (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Sv. spoveď: vo farskom kostole vo štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna po večernej sv. omši až do soboty rána.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu pred rannou sv. omšou na záver poklony.

Krížová cesta: bude vo farskom kostole v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod., v nedeľu o 8.45 hod.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 100 €, z 1. dôchodku 100 €. Pán Boh zaplať.

Zbierka: na charitu činila 2541 €. Pán Boh zaplať.

LUX: Katolícka televízia LUX predstavuje novú streamovaciu platformu s názvom Cinelux. Nájdete tam kresťanské a hodnotové filmy, seriály a dokumenty pre všetky vekové kategórie. Obsah si môžete pustiť kedykoľvek, cez rôzne zariadenia. Členovia klubu priateľov TV LUX majú na Cinelux prístup bezplatne a bez obmedzení. Viac informácií a registrácia je na stránke cinelux.sk.

EKC: Spoločenstvo Extrímnej krížovej cesty – Ružomberok vás pozýva 22. marca na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe. Extrémna krížová cesta začína sv. omšou o 18.15 hod. vo farskom kostole v Ružomberku. Info na www.ekc.sk.

1. pôstna nedeľa 18. 2. 2024

1. pôstna nedeľa 18. 2. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Poďak. za 19 r., za Z a DDS pri skúškach Samuela (F)

+ Antónia Gôthová (H)

18.15

V

Poďak. za 41 r. pre Mária a DDS pre rod. (K)

Utorok

 

6.45

S

+ Lambert Ševčík, rodičia a súrodenci (F)

+ Štefan a Mária Sliacky (H)

Streda

 

17.30

S

+ Štefan Moravčík (K)

+ Aladár a Emília Ria (H)

18.15

V

Za Z a BP pre Jakuba, Líviu a rodičov (F)

Štvrtok

Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok

6.45

S

+ Štefan Kelčík a BP pre Jolanu (F)

17.30

S

Za Z, BP, DDS a uzdravenie vzťahu v manž. pre zaťa (K)

+ Cyprián Frič a BP pre rod. (H)

Piatok

 

17.30

S

+ rodičia Anton a Anna Mojš (F)

Za DDS pre Libušu a Emíliu (H)

18.15

V

+ Henrieta (20. výr.) (K)

Sobota

 

6.45

S

+ Emil Benčo a BP Heleny (K)

+ Ján a Helena Mrva a manžel Cyprián (H)

17.30

S

+ Štefan a Mária Littva (F)

Nedeľa

2. pôstna nedeľa

6.45

S

(K)

8.30

S

Za BP a DDS pre rod. Antol (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Jarné kántrové dni: sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Odpustky: úplné odpustky sa (za zvyčajných podmienok) udeľujú veriacemu, ktorý vo štvrtok navštívi katedrálny kostol a nábožne sa pomodlí Modlitbu Pána Otče náš a Vyznanie viery Verím v Boha.

Krížová cesta: bude vo farskom kostole v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod., v nedeľu o 8.45 hod.

Pôstna krabička: na stolíku sú pôstne krabičky, kde si môžete počas pôstu ukladať peniaze a tak podporiť projekty v Afrike.

Upozornenie: nechávajte pri parkovaní voľné miesto pre výjazd z fary, myslite trochu aj na ostatných, pretože potrebujeme ísť aj do iných kostolov na sv. omše. Keď pristupujeme k sviatostiam (ako bolo i napr. pomazanie chorých), treba byť vyspovedaný, lebo ináč je to svätokrádežné prijímanie.

6. nedeľa v Cezročnom období 11. 2. 2024

6. nedeľa v Cezročnom období 11. 2. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Ján a Albína Frič a st. rodičia (H)

18.15

V

+ Cyprián (20. výr.) a BP manželky Anny (F)

Utorok

 

6.45

S

+ Margita Jacková (K)

+ Branislav Brezňan a rodičia (H)

Streda

Popolcová streda

6.45

17.30

S

Za duše v očistci a + kňazov (H)

 Poďak. za 50 r. dcéry, za Z a BP rod. (K)

18.15

V

Za šťastlivý pôrod Mirky a za BP rod. (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Ján a Anna Antol (20. výr.) (F)

17.30

S

Za Z a BP pre Annu (K)

+ st. rodičia Ján a Helena Ivák (H)

Piatok

 

17.30

S

Za BP, DDS, porozumenie a dobré vzťahy pre pracovný kolektív nevesty (K)

+ Mária Blašková (H)

18.15

V

Za šťastlivý pôrod Lucie (F)

Sobota

Sv. Školastiky, panny, spomienka

6.45

S

+ Lambert Ševčík (F)

+ Dušan a Emília Priesol a brat Dušan (H)

17.30

S

+ starkí H+A Kelčík, krstní P+M Frič (K)

Nedeľa

1. pôstna nedeľa

6.45

S

(F)

8.30

S

+ rodičia Jozef a Emília Ivák (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka.

Výročie: v stredu je výročný deň smrti sv. Cyrila (869).

Popolcová streda a odpustky v Pôstnom období: Na Popolcovú stredu je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť – pričom možno prijať trochu pokrmu ešte 2x v priebehu dňa. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých (od 18. až do začatia 60. roka života).

ÚPLNE ODPUSTKY možno získať za obvyklých podmienok – sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho sa vylučuje akákoľvek trvalá záľuba v akomkoľvek hriechu, aj v ľahkom: – Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, može získať za obvyklých podmienok úplne odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad aspoň štvrť hodiny;

– Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.

Krížová cesta: bude vo farskom kostole v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 19.00 hod. na Skálí, v nedeľu o 8.45 hod.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

5. nedeľa v Cezročnom období 4. 2. 2024

5. nedeľa v Cezročnom období 4. 2. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

17.30

S

+ Emil Benčo (1. výr.) (F)

+ Ladislav a Mária Šimček a st. rodičia (H)

18.15

V

Poďak. za dar života pre Natašu (19 r.) (K)

Utorok

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

6.45

S

Za BP pre rod. Gejdoš a Kelčík (F)

Za duše v očistci (H)

Streda

 

17.30

S

Za Z a BP Libuše (K)

Za Z, BP a DDS pre rod. Andráši (H)

18.15

V

Za BP pri pôrode (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ rodičia Otília a Ján Gonda a krstní rodičia (F)

17.30

S

Za Z, BP a DDS pre rod. Frič, Jacko a Ondrejka (K)

+ rodičia Ladislav a Alžbeta a syn Ladislav (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Štefan a Emília Kaman a Pavol Kelčík (F)

Za BP pre rod. Plávka a deti (H)

18.15

V

Za šťastlivý pôrod Anny Márie a Michaely (K)

Sobota

Sv. Školastiky, panny, spomienka

6.45

S

Za Z, BP v starobe pre krstnú mamu Annu (K)

+ Jozef a Zlatica Priesol (H)

16.00

S

Gabor – Gaborová (obrad) (F)

17.30

S

Za BP Ľudovíta (90 r.) (F)

Nedeľa

6. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

+ Félix a Mária a brat Jozef Veselovský (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Turnaj: v sobotu sa v Ružomberku uskutoční už 8. ročník Charitatívneho hokejového turnaja kňazov. Turnaj je vysielaný televíziou LUX.

Pomazanie chorých: budeme udeľovať v nedeľu pri sv. omši o 6.45 hod. na 32. svetvý deň chorých všetkým ťažko chorým a starším nad 65 r.

Modlitbová reťaz: opäť cez Pôstne obdobie bude prebiehať modlitbová reťaz za manželstvá a rodiny. Záujemcovia sa môžu zapsať do tabuľky v oboch kostoloch.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 100 €, z deviatnika Vyšný Sliač 70 €. Pán Boh zaplať.

GSA: Gymnázium sv. Andreja oznamuje piatakom a deviatakom základných škôl, že prihlášky do osemročného a štvorročného gymnázia si môžu podať do 20. marca 2024 cez EDUPAGE, alebo na svojej základnej škole. Pre tých, čo nie sú rozhodnutí, stále ponúkajú individuálnu alebo skupinovú prehliadku priestorov školy. V budúcom školskom roku otvárajú jednu triedu osemročného gymnázia s počtom žiakov 24 a dve triedy štvorročného gymnázia s počtom žiakov 54. Podrobné informácie nájdete na webstránke Gymnázia sv. Andreja: https://gsa.edupage.org/a/prijimacie-skusky.

4. nedeľa v Cezročnom období 28. 1. 2024

4. nedeľa v Cezročnom období 28. 1. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Ján a Jolana Hanula (H)

18.15

V

+ rodičia Hlavatý a Ondrejka (F)

Utorok

 

6.45

S

+ Jaroslav Fritsch (1. výr.) (F)

Za Z, BP, DDS a živú vieru pre rod. Frič a Jacko (H)

Streda

Sv. Ján Bosca, kňaza, spomienka

17.30

S

Za BP pri operácii (K)

+ rodičia Ján a Mária Jacko a súrodenci (H)

18.15

V

+ Ladislav Vajda, Štefan a Elena (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Ondrej Švidroň (80 r.) a BP manželky (F)

17.30

S

Za Z a BP pre deti a vnúčatá z rod. Lako (K)

+ Albín a rodičia Pavol a Mária Caban (H)

Piatok

Obetovanie Pána, sviatok

6.45

S

Za Z a DDS pre rodiny dcér a syna (K)

17.30

S

+ Blažej Likavčan a rodičia (H)

18.15

V

Poďak. za 46 r. manž. Libora a Anny a BP pre celú rod. (F)

Sobota

Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za rod. Juráš (F)

+ Blažej Frič a rodičia (H)

17.30

S

Za Z, BP, DDS a trpezlivosť v chorobe pre manželku (K)

Nedeľa

5. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

+ Blažej Caban st. a rodičia Caban a Hálka (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Pohreb: Vladimíra Cevára bude v pondelok o 14.00 hod.

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna po večernej sv. omši až do soboty rána.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu pred rannou sv. omšou na záver poklony.

Požehnanie sviec: bude na Hromnice pri všetkých omšiach.

Požehnanie hrdiel: bude na sv. Blažeja pri rannej sv. omši.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 50 €. Pán Boh zaplať.

Dobrá novina: Koledníci Dobrej noviny vyzbierali 5130 €. Nech Pán Boh požehnáva všetkých darcov, ďakujeme!

3. nedeľa v Cezročnom období 21. 1. 2024

3. nedeľa v Cezročnom období 21. 1. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Stanislav Kelčík (F)

+ rodičia Anton a Helena Sliacky (H)

18.15

V

Za BP, Z a DDS pre rod. Mojš a za pokojnú starobu (K)

Utorok

 

6.45

S

Za šťastlivú operáciu pre Editu (H)

Streda

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

S

+ Ivan Maďar (80 r.) (K)

+ Milan Mojš a BP pre rod. (H)

18.15

V

+ rodičia Jozef a Anna Viciaň, st. rodičia Huba a syn Juraj (F)

Štvrtok

Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

6.45

S

Za Z syna a BP pre rod. (F)

17.30

S

+ Anton (K)

Za Z, BP a šťastlivý pôrod pre Pavlínku (H)

Piatok

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

17.30

S

+ Mária a František Ševčík (F)

+ Štefan a Emília Ondrejka a brat Peter (H)

18.15

V

+ Anna Šimčeková (1. výr.) (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za BP rod. Juráš (F)

+ rodičia Ignác a Blažena Plávka (H)

17.30

S

+ rodičia Graf (K)

Nedeľa

4. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za obrátenie, DDS pri hľadaní správnej cesty životom pre vnučky (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Konferencia: Drahí bratia a sestry, jednou z úloh diecézneho biskupa je vytvárať v spolupráci s klerikmi a Božím ľudom diecézne spoločenstvo. V rýchlo meniacej sa dobe je nevyhnutnosťou sa navzájom pozorne počúvať a slobodne vyjadrovať mienku o veciach, ktoré sa v diecéze týkajú nás všetkých. Z tohto dôvodu sa otec biskup František Trstenský rozhodol v spolupráci s Kňazským seminárom biskupa Jána Vojtaššáka a Klubom priateľov Ferka Skyčáka zorganizovať konferenciu s názvom „Výzvy pre Spišskú diecézu. Čo môžeme urobiť pre Boží ľud Spišskej diecézy“, ktorá sa uskutoční v utorok, 23. januára 2024 od 9.00 do 16.00 hod. v aule Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule s cieľom vytvoriť priestor na spoločné zdieľanie našich radostí, obáv, ale aj nádejí a návrhov o živote našej miestnej cirkvi. Otec biskup nás pozýva zúčastniť sa tohto podujatia prostredníctvom priameho prenosu, ktorý môžeme sledovať cez konto Spišskej diecézy na sociálnych platformách facebook a youtube.

SPOZNANÁ: V sobotu 27. januára 2024 o 14.30 sa uskutoční kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Viac informácií na plagáte.

KpM: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na zimný výstup do Vysokých Tatier. Uskutoční sa v sobotu 27. januára 2024, tentokrát s cieľom Chata pri Popradskom plese. Viac info na www.komisia.sk.