27. nedeľa v Cezročnom období 2. 10. 2022

27. nedeľa v Cezročnom období 2. 10. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Poďak. za 45 r. manž. a BP pre rod. (H)

18.15

V

Poďak. za 50 r. Juraja (K)

Utorok

Sv. Františka Assiského, spomienka

6.45

S

Poďak. za 50 r. manžela Ladislava, za Z a DDS pre rod. (F)

+ Marcel a Jozef Hlavatý (H)

Streda

 

17.30

S

Za pokoj v rod. (K)

Za Z a BP pre rod. Črep a Škovránek (H)

18.15

V

+ Vladimír Jacko (20 výr.) (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ rodičia Ján a Otília Gonda a krstní rodičia (F)

17.30

S

Za Z, BP a DDS pre rod. Sleziak, Kelčík a Kubis (K)

+ Jozef Frič, Ruman a rodičia (H)

Piatok

Ružencovej Panny Márie, spomienka

6.45

S

+ manžel Anton a rodičia (F)

17.30

S

Poďak. za 21 r. vnučky, milosti a DDS (H)

18.15

V

Poďak. za 50 r. a BP rod. Lupták (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ rodičia Frič a brat (K)

+ Milan a bratia Dominik, Kliment a Ján (H)

17.30

S

Za BP rod. Šajtroch (F)

Nedeľa

28. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z a BP pre Magdalénu (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Denné centrum: pozýva dňa 6.10.2022 o 9:30 na film Klára a František.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Dutkovcov 100 €, spolužiaci z roč. 1958/1959 80 €. Pán Boh zaplať.

SSV: prišli pútniky a podielové knihy SSV, môžete si ich prevziať u svojich vedúcich za 8 €.

26. nedeľa v Cezročnom období 25. 9. 2022

26. nedeľa v Cezročnom období 25. 9. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Anna Sleziaková (K)

+ Ivan Maďar (15. výr.) (H)

18.15

V

Poďak. za 90 r. Albíny (F)

Utorok

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

6.45

S

+ z rod. Gejdoš, Hošala a súrodencov (K)

+ Helena Gejdošová (H)

Streda

 

17.30

S

Za BP a DDS pre manželov Hládek (K)

+ rodičia Gejdoš a Maďar (H)

18.15

V

+ Rastislav a Branislav (20 výr.) (F)

Štvrtok

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

6.45

S

+ Anna, Ján a brat František Frič (F)

17.30

S

Poďak. za 30 r. Aďky, za BP a DDS (K)

+ rodičia a st. rodičia (H)

Piatok

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

S

+ Jozef a BP rod. (K)

+ Alexander a BP rod. (H)

18.15

V

Za Z a BP pre Eugena a Alenu Ruttkay a kolegyne (F)

Sobota

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

6.45

S

Za BP rod. Adamus (F)

+ st. rodičia Jozef a Žofia Frič (H)

17.30

S

+ rodičia Ján a Emília Kelčík (K)

Nedeľa

27. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

Za farníkov (F)

8.30

S

Za Z a BP pre dcéru Miriam, za BP pre manžela a deti (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

(F)

Birmovanci: vyplnené prihlášky a potvrdené z cudzích farností prineste osobne (nie rodičia alebo iní) cez týždeň po sv. omšiach na faru do konca septembra.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Jurášovcov 100 €, bohuznámy 200 €, zo stretka ročníka 1960 100 €. Pán Boh zaplať.

SSV: prišli pútniky a podielové knihy SSV, môžete si ich prevziať u svojich vedúcich za 8 €.

Úplné odpustky: môžu získať tí, čo sa v októbri modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, ale súvisle, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Výstava: informujeme vás o otvorení výstavy „Dary pápežov Slovensku“, ktorú pri príležitosti 1. výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku pripravilo SNM – Historické múzeum a KBS na Bratislavskom hrade. Výstava bude trvať od 15. septembra 2022 do 16. apríla 2023.

25. nedeľa v Cezročnom období 18. 9. 2022

25. nedeľa v Cezročnom období 18. 9. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Poďak. za 40 r. manž. Miroslava a Márie (F)

Za BP syna Petra s rod. (H)

18.15

V

+ Félix, Mária Lupták, Albín a Emília Antol (K)

Utorok

Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

6.45

S

Za BP vnúčat a rod. (F)

+ Žofia Fričová (H)

Streda

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

17.30

S

Poďak. za 70 r., BP a DDS (K)

+ Milan Frič, Rafaj (5. výr.) (H)

18.15

V

Za zoslanie DS pre našu farnosť (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ rodič. Sliacky Gejdoš, rod. Gejdoš Prokop (F)

17.30

S

+ Milan Mojš (K)

Piatok

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

17.30

S

+ rodičia Štefan a Irena Mihulec (F)

+ Štefánia a Anna a BP pre krstné deti (H)

18.15

V

Za BP a DDS pre rod. Gejdoš (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za Z, BP, DDS pre rod. Jelšovka a Dvorský (K)

Poďak. za BP a DDS pri skúškach vnúčat (H)

15.30

S

Dutka – Littvová (F)

Nedeľa

26. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Poďak. za 70 r. Jolany (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Jesenné kántrové dni: sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu.

Detské sv. omše: pozývame všetky deti na detské sv. omše v stredu vo farskom kostole o 17.30 hod.

Brigáda: pozývame vás na brigádu na kostole vo Vyšnom v sobotu od 8.00 hod.

Birmovanci: vyplnené prihlášky a potvrdené z cudzích farností prineste osobne (nie rodičia alebo iní) cez týždeň po sv. omšiach na faru do konca septembra.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Ovadovcov 100 €. Pán Boh zaplať.

SSV: prišli pútniky a podielové knihy SSV, môžete si ich prevziať u svojich vedúcich za 8 €.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Lukáš Dutka, syn Teodora a Daniely r. Brčekovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Júlia Littvová, dcéra Jána a Daniely r. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

24. nedeľa v Cezročnom období 11. 9. 2022

24. nedeľa v Cezročnom období 11. 9. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Poďak. za 40 r. manž. Miroslava a Oľgy a za Z a DDS pre rod. (K)

+ Cyprián Frič a rodičia z oboch strán (H)

18.15

V

Za DDS pre vnúčatá, pravnúčatá a ich rod. (F)

Utorok

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Václav Ondrejka (1. výr.) (K)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

Povýšenie Svätého Kríža, sviatok

17.30

S

+ Anna, Peter, Pavol Koreň (K)

+ Ján Littva, rodičia a st. rodičia (H)

18.15

V

+ Dušan Danko (F)

Štvrtok

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

6.45

S

Za šťastlivý pôrod a BP pre dcéry (F)

8.30

S

+ rodičia František a Anna Hanák (H)

9.15

V

Na cintoríne + Dušan a Vierka Frič (K)

Piatok

Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

17.30

S

+ rodičia Ján a Helena Mrva (K)

Za BP pre susedu Blaženu (H)

18.15

V

Za duše v očistci (F)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Vierka Fričová r. Balážecová (1. výr.) (F)

Za BP Márie a manžela (H)

15.30

S

Juráš – Sleziaková (K)

Nedeľa

25. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

Za BP pre Máriu, deti, vnúčatá a pravnúčatá (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka.

Denné centrum: pozýva všetkých seniorov dňa 12.9.2022 o 10:00 na film Nebo nie je výmysel. Po skončení filmu máte možnosť byť s kňazom.

Púť: pre malý počet záujemcov rušíme púť do Maďarska, príďte si po peniaze do sakristie.

Zbierka: na DKÚ činila 1586,65 €.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Šimčekovcov 100 €. Pán Boh zaplať.

SSV: prišli pútniky a podielové knihy SSV, môžete si ich prevziať u svojich vedúcich za 8 €.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Peter Juráš, syn Jána a Jany r. Michalákovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Petra Sleziaková, dcéra Miroslava a Ivety r. Chamajovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Lukáš Dutka, syn Teodora a Daniely r. Brčekovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Júlia Littvová, dcéra Jána a Daniely r. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

23. nedeľa v Cezročnom období 4. 9. 2022

23. nedeľa v Cezročnom období 4. 9. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Veni Sancte

8.00

S

Za BP prvákov z r. 1958 a Alžbety Jackovej (F)

+ Cyprián Frič (4. výr.) (H)

18.15

V

Za obrátenie hriešnikov a duše v očistci (K)

Utorok

 

6.45

S

Za Z vnuka Antona a DDS pre vnúčatá (F)

+ manžel Ondrej a rodičia (H)

Streda

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka

17.30

S

+ Štefan, Helena, Stanislav Benčo (F)

Za Z, pokoj a BP pre Ľudmilu, deti a vnúčatá (H)

18.15

V

Za BP pre Nikolu a Simonu (K)

Štvrtok

Narodenie Prebl. Panny Márie, sviatok

6.45

S

Za šťastlivý pôrod a BP rod. Ondrejka (F)

17.30

S

Za BP rod. Danček (K)

+ Marcel a Emília (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Milan Huntoš (1. výr.) (F)

+ Štefan a Helena Ivák (H)

18.15

V

+ Ján a Gabriela Danko (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ brat František (H)

16.00

S

Ovad – Lukáčová (F)

Nedeľa

24. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

+ rodičia Félix a Mária Balážec (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Púť: pozývame vás na púť do maďarského pútnického miesta Szentkút 17. septembra. Sv. omšu bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Cena autobusu je 15 € + 5 € obed, kto by chcel. Zapíšte sa v sakristii aj s peniazmi.

Rebrík: Aj v školskom roku 2022/2023 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný i na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrík.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962029.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Michal Ovad, syn Miroslava a Evy r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Dominika Lukáčová, dcéra Adriána a + Marty r. Surovej, býv. v Ružomberku. Ohlasujú sa po 3. raz.

Peter Juráš, syn Jána a Jany r. Michalákovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Petra Sleziaková, dcéra Miroslava a Ivety r. Chamajovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Lukáš Dutka, syn Teodora a Daniely r. Brčekovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Júlia Littvová, dcéra Jána a Daniely r. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.

22. nedeľa v Cezročnom období 28. 8. 2022

22. nedeľa v Cezročnom období 28. 8. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

17.30

S

+ Dušan Bartánus (8. výr.) (K)

Poďak. za 50 r. (H)

18.15

V

Za Z a BP pre rod. Mlynárik a Caban a za šťastlivý pôrod (F)

Utorok

 

6.45

S

+ Jozef Martin Ivák (1. výr.) (F)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

 

17.30

S

Za šťastlivú hodinu smrti (K)

+ Anna Luptáková (H)

18.15

V

Poďak. za 10 r. manž. a za Z a BP rod. (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Ondrej a rehoľná sestra Marta (F)

17.30

S

+ Ján a Anton Mrva (K)

+ rodičia Jozef a Božena Blaško (H)

Piatok

Prvý piatok

6.45

S

+ Jozef, Helena, Ondrej Antol (K)

17.30

S

Za BP rod. Ondrejka (H)

18.15

V

Ku cti DS (F)

Sobota

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Milan Ondrejka a Karol Ondrík (F)

+ Ján a Helena Mrva a manžel Cyprián (H)

17.30

S

+ Jozef, Agnesa a brat Vladimír Záhorec (K)

Nedeľa

23. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

+ Jozef Bartík (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu po rannej sv. omši.

Duchovná obnova: Spoločenstvo Srdce leva 2 v spolupráci s farským úradom Vás srdečne pozývajú na duchovnú obnovu. Bližšie informácie sa nachádzajú na plagáte.

Púť: pozývame vás na púť do maďarského pútnického miesta Szentkút 17. septembra. Sv. omšu bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Cena autobusu je 15 € + 5 € obed, kto by chcel. Zapíšte sa v sakristii aj s peniazmi.

Milodar: na kostol venovali pútnici z Medžugorja 50 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Filip Rázga, syn Milana a Márie r. Ondrejkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Veronika Hanuliaková, dcéra Ladislava a Violy r. Novákovej, býv. v Ružomberku.

Peter Sleziak, býv. v Lipt. Sliačoch, a Veronika Zákopčaníková, býv. vo Valašskom Meziříčí.

Michal Fulla, syn Jaroslava a Márie r. Gejdošovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Patrícia Janigová, dcéra Jána a Zuzany r. Klimovej, býv. v Ludrovej.

Michal Ovad, syn Miroslava a Evy r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Dominika Lukáčová, dcéra Adriána a + Marty r. Surovej, býv. v Ružomberku. Ohlasujú sa po 2. raz.

Peter Juráš, syn Jána a Jany r. Michalákovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Petra Sleziaková, dcéra Miroslava a Ivety r. Chamajovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.