Krst

Keď sa narodí dieťa, rodičia zaiste chcú preň to najlepšie. Starostlivo vybrali dieťatku meno, dali si námahu aby dieťatko malo vhodný kočík, postieľku, výbavyčku. Myslia aj na jeho budúcnosť a zahŕňajú ho láskou, nehou a opaterou.  Keďže rodičom veľmi záleží na dieťati, chcú mu vybrať aj správnych krstných rodičov. Aj v tomto milujúci rodičia chcú svojej ratolesti to najlepšie. Pretože krstný rodič zohráva v živote dieťaťa dôležitú rolu. Dieťa sa bude často v dôležitých životných rozhodnutiach orientovať podľa vzoru, aký mu dávajú jeho krstní. Ale aj v bežnom živote pôsobí príklad krstného rodiča smerodajne. Ak chceme dieťaťu to najlepšie vyberme mu takých krstných rodičov, ktorí žijú príkladným kresťanským životom, ktorí si zodpovedne plnia náboženské i svetské povinnosti, majú príkladné manželstvo a vedú k Bohu aj svoje deti. Vyžaduje sa, aby krstní rodič mal sviatosť birmovania, aby mal aspon 16 rokov, ak nie je slobodný  aby žil vo sviatostnom manželstve, a aby viedol život primeraný úlohe, ktorú má prijať. Pamätajme, že krstých rodičov nevyberáme tak, aby vyhovovali nám, ale spáse dieťaťa. Veď keby sme  dali dieťaťu všetko na svete, ale nezískalo by večný život, nedali sme mu vlastne nič. Na svete sme na to, aby sme získali večný život, ak ho stratíme, stratíme všetko.

Sviatosť krstu

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.


Krst dieťaťa

Sviatosť krstu vysluhujeme vždy podľa dohody s rodičmi, a taktiež krstnú náuku robíme podľa dohody.

Ak chcete pokrstiť dieťa, najprv si približný, nezáväzný termín dohodnite so svojou rodinou. Záväzný termín oznámte členom rodiny až potom, keď si termín krstu upresníte na farskom úrade.

Nahlásiť krst a vyplniť krstný lístok môžu len rodičia dieťaťa na farskom úrade. Potrebným dokladom je rodný list dieťaťa, ktorý prineste so sebou. Krstíme vo farskom kostole každú nedeľu po sv. omši o 11:00 hod.

Kňaz môže pokrstiť dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v jeho farnosti. Ak nemá trvalé bydlisko v jeho farnosti, je potrebné, aby si rodičia dieťaťa vyžiadali „prepustenie ku krstu“ z farnosti v ktorej majú trvalé bydlisko do farnosti kde budú krstiť.

Rodičia, a ak je možné aj krstní rodičia, musia pred krstom absolvovať krstnú náuku, ktorá sa koná zvyčajne podľa dohody v kancelárii farského úradu.

Na krst si prineste krstnú košieľku; krstnú sviecu; plienku na utretie hlavičky dieťaťa po krste.

Krst staršieho dieťaťa

Ak je Vaše dieťa v 3. ročníku základnej školy a ešte stále nie je pokrstené, krst mu môže byť vyslúžený pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené na farskom úrade.

Krst dospelého

Ak máte záujem o prijatie sviatosti krstu, prihláste sa na farskom úrade, kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie. Počas prípravy (katechumenátu) Vám budú vysvetlené pravdy viery.

Požiadavky na krstného rodiča podľa Kódexu kanonického práva (KKP).

§ 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;

2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;

3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;

4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;

5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu

• Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia.

Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne sobášení, ochotne im vyjdeme v ústrety pri náprave ich manželstva.