Pohrebné obrady


Pohrebné obrady sú naším farským úradom zabezpečované v Dome nádeje, v Strednom Sliači.

Nahlásenie pohrebného obradu je potrebné vykonať osobne na farskom úrade. Tu sa stanoví dátum a hodina pohrebu. K tomu je nutné doniesť List o prehliadke mŕtveho (stačí kópia) potvrdený na matrike.
  

Pohreb

„Cirkev, ktorá ako matka sviatostne nosila kresťana vo svojom lone počas jeho pozemského putovania, sprevádza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala do Otcových rúk.“ 
 
Svätá omša za zosnulého býva v Dome nádeje v Strednom Sliači pred pohrebným obradom, ktorý sa koná na niektorom z cintorínov v jednotlivých častiach obce. Pohrebná svätá omša je po osobnej dohode s miestnym správcom farnosti.

Cirkevnými obradmi Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telu ako chrámu Ducha Svätého a súčasne živým prináša útechu nádeje. Cirkev nástojčivo odporúča, aby sa zachovával nábožný zvyk telá zomrelých pochovávať; nezakazuje však kremáciu, ak nebola zvolená z dôvodu odporujúcim kresťanskému učeniu. Cirkev prináša za zosnulých veľkonočnú Eucharistiu ako Kristovu obetu, čo najviac pomôže našim zosnulým v očistci. Kresťanský pohreb má mať nádych veľkonočného tajomstva. „Lebo ak sme s Kristom zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní.“

Cirkev z toho dôvodu ponúka pri pohrebných obradoch a omšiach farbu pokánia a nádeje – farbu fialovú namiesto temnej a ťažkej farby čiernej. Kňazi pri pohrebe majú zdôrazňovať tento veľkonočný prvok v pohrebe. Pritom však homília nemá byť chválorečou a má mať na zreteli aj tých, ktorí sa z príležitosti pohrebu zúčastňujú na liturgických obradoch alebo počúvajú evanjelium, či sú to nekatolíci alebo takí katolíci, ktorí sa nikdy alebo sotvakedy zúčastňujú na Eucharistii, alebo azda stratili vieru.

Ako prejav lúčenia možno chápať aj pokropenie požehnanou vodou, ktoré pripomína, že kresťan je krstom určený pre večný život, a incezovanie, ktorým sa preukazuje telu zosnulého úcta ako chrámu Ducha Svätého.

Omša sa má sláviť  pred pohrebom. Pohrebné obrady treba poskytnúť aj katechumenom, ba miestny ordinár môže dovoliť, aby sa malým deťom, ktoré rodičia mienili pokrstiť, avšak ešte pred krstom zomreli, poskytol pohrebný obrad.