1
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovské Sliače
Birmovka 2023
Otázky
1. Čo je Sväté písmo (Biblia) a ako sa delí?
Sväté Písmo je napísané Božie slovo – je to zbierka kníh napísaná ľuďmi, ktorým Boh vnukol
skrze Ducha Svätého svoje slovo. Sväté písmo sa delí na Starý zákon a Nový zákon.
2. Čo je to evanjelium a ako sa volajú evanjelisti?
Evanjelium je radostná zvesť o živote a učení Ježiša Krista. Máme 4 evanjelistov: Matúš,
Marek, Lukáš, Ján.
3. Čo je Tradícia?
Je to učenie, ktoré pochádza od apoštolov a odovzdáva to, čo oni prijali z Ježišovho učenia a
príkladu a čo ich naučil Duch Svätý. (porov. KKC 83)
4. Kto je kresťan a k čomu je povolaný každý kresťan?
Kresťan je človek, ktorý uveril v Ježiša Krista a žije podľa jeho učenia, pretože je povolaný k
svätosti a dokonalosti života.
5. Ktoré sú základné kresťanské postoje?
Základné kresťanské postoje sú: radosť, vďačnosť, poslušnosť a pokora.
6. Čo je kresťanská nádej?
Kresťanská nádej je radostné očakávanie Božích prisľúbení, že Boh splní to, čo sľúbil a
odmení ma večným, šťastným životom.
7. Čo je viera?
Viera je dôvera v Boha a dar od Boha. Je nevyhnutná k spáse. Skrze vieru Kristus prebýva v
našom srdci.
8. Kde je zhrnuté učenie viery?
Učenie viery je zahrnuté vo vyznaní viery Verím v Boha.
9. Čo je modlitba?
Modlitba je rozhovor s Bohom, v ktorom mu ďakujeme za jeho dary, odprosujeme za naše
hriechy, oslavujeme ho za to, aký je a prekladáme mu naše prosby. Modlitba je prameňom
sily, radosti a pokoja.
10. Aká je ľudská duša?
Duša človeka je podobná Bohu – je neviditeľná a nesmrteľná.
11. Končí sa život človeka smrťou?
Ľudský život sa nekončí telesnou smrťou, lebo duša človeka je nesmrteľná. Po smrti sa duša
dostáva do neba alebo do pekla (zatratenia). Nebu predchádza mnohokrát očistec.
2
12. Čo je očistec a prečo sa človek potrebuje očistiť v očistci?
Očistec je stav, v ktorom sa očisťuje duša človeka, ktorá nie je pripravená predstúpiť pred
Božiu tvár, lebo je ešte zaťažená trestami za hriechy, ktorých vina síce bola odpustená, ale
tresty za nich neboli ešte odčinené.
13. Čo je nebo?
Nebo je miesto a stav duše, ktorá žije s Bohom, je očistená od hriechu a zahrnutá
blaženosťou. Neexistuje v ňom žiadne utrpenie, nespravodlivosť ani nič zlé. Je to cieľ a
zmysel nášho života.
14. Čo je peklo?
Peklo je miesto a stav večnej odlúčenosti duše od Boha, ktorá vedome a navždy odmietla
Boha. Je to miesto večného zatratenia, absolútna neprítomnosť lásky. Je to stav úzkosti,
trápenia a obrovskej túžby po láske, ktorá nemôže byť už nikdy naplnená.
15. Kto je Panna Mária?
Je to Ježišova a naša nebeská matka. Neustále sa za nás prihovára u svojho Syna. Narodila sa
bez poškvrny dedičného hriechu.
16. Kto sú anjeli?
Anjeli sú duchovné bytosti, ktoré majú rozum a slobodnú vôľu. Slúžia Bohu a nám pomáhajú.
17. Kedy sú naše dobré skutky zásluhou pre nebo?
Naše dobré skutky sú zásluhou pre nebo, ak ich konáme v posväcujúcej milosti a s dobrým
úmyslom.
BOH OTEC
18. Kto je Najsvätejšia Trojica?
Najsvätejšia Trojica je jeden Boh v troch Božských osobách – Otec, Syn a Duch Svätý.
19. Aký je Boh? (Aké sú Božie vlastnosti)
Boh je večný, nekonečný, svätý, všemohúci, vševediaci, všadeprítomný (Boh nemá telo, on je
čistý duch).
20. Čo vieme o pôvode sveta a prečo je Boh Pánom sveta?
O pôvode sveta vieme, že ho stvoril Boh z lásky. Boh je pánom nad svetom preto, lebo mu
bezvýhradne patrí a riadi sa jeho zákonmi.
21. Čo nás učí Sväté písmo o pôvode človeka a prečo je človek korunou tvorstva?
Sväté písmo nás učí, že Boh stvoril človeka z lásky. Človek je korunou tvorstva, lebo zo
všetkých stvorení je len on stvorený na Boží obraz.
JEŽIŠ KRISTUS
22. Kto je Ježiš Kristus?
Ježiš Kristus je jednorodený Syn Boží, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil. Ježiš je jediný
vykupiteľ ľudí. To, že Ježiš je opravdivý Boh, dával najavo tým, že konal zázraky a napokon
vstal z mŕtvych.
23. O čom nám hovorí tajomstvo vtelenia?
Tajomstvo vtelenia nám hovorí, že Ježiš je pravý Boh a pravý človek.
3
24. Koľko trval Ježišov skrytý a verejný život a čo nám dokazuje, že Ježiš Kristus
skutočne žil na zemi?
Ježišov skrytý život trval 30 rokov, verejný 3 roky. O tom, že Ježiš skutočne žil na zemi sa v
píše v evanjeliách, svedčia o tom tisícky mučeníkov a mnohé nekresťanské spisy z tej doby.
25. Prečo zomrel Ježiš na kríži a čím je Kristova smrť na kríži ?
Pán Ježiš zomrel na kríži z lásky k nám, aby nás vykúpil z otroctva hriechu a aby sme po
smrti mohli prísť do nebeského kráľovstva. Kristova smrť na kríži je obetou zmierenia za naše
hriechy.
26. Čo sa stalo po jeho smrti?
Ježiša pochovali, ale on na tretí deň vstal z mŕtvych. Zmŕtvychvstaním Ježiš Kristus zvíťazil
nad smrťou, satanom, hriechom a nad utrpením.
27. Prečo je Kristovo zmŕtvychvstanie základom našej viery?
Kristovo zmŕtvychvstanie je základom našej viery preto, lebo je dôkazom pravdivosti jeho
učenia a zárukou jeho prisľúbení nám.
DUCH SVÄTÝ
28. Kto je Duch Svätý?
Duch Svätý je tretia Božská Osoba Najsvätejšej Trojice. Je rovnocennou osobou s Nebeským
Otcom a Synom Ježišom Kristom.
29. Prečo na Turíce zostúpil Duch Svätý?
Duch Svätý zostúpil na Turíce, aby nás uviedol do spoločenstva s Bohom Otcom a jeho
Synom, aby nás naučil modliť sa a pomáhal nám hlásať evanjelium.
30. Kedy sme chrámom Ducha Svätého?
Chrámom Ducha Svätého sme vtedy, keď je v nás Boží život, keď žijeme bez hriechu.
31. Ako pôsobí Duch Svätý v mojom živote?
Duch Svätý ma uvádza do plnosti pravdy; učí ma modliť sa a pomáha mi byť tu pre druhých.
CIRKEV
32. Kto je Cirkev?
Cirkev je živý Kristus, do ktorého sme tajomným spôsobom včlenení od krstu.
33. Kto sú členovia Cirkvi?
Členovia Cirkvi sú všetci svätí v nebi (oslávená Cirkev), duše v očistci (trpiaca Cirkev)
a veriaci v Krista na zemi (putujúca Cirkev).
34. Aké je poslanie Cirkvi?
Poslanie Cirkvi je totožné s poslaním Ježiša Krista: ohlasovať Evanjelium všetkým ľuďom a
tým sprostredkovávať ľuďom spásu.
35. Prečo je Cirkev veľká Božia rodina?
Cirkev je veľká Božia rodina, lebo v nej žijeme s Bohom ako deti s Otcom a medzi sebou ako
bratia a sestry.
4
36. Aké hlavné prikázanie dal Pán Ježiš svojej Cirkvi?
Ježiš dal Cirkvi hlavné prikázanie lásky – milovať Boha a blížneho.
37. Aké sú znaky Cirkvi?
Kristova Cirkev je jedna, svätá, katolícka a apoštolská.
38. Čo je ekumenické hnutie?
Ekumenické hnutie je úsilie Cirkvi o zjednotenie všetkých kresťanov.
SLUŽBY V CIRKVI
39. Kto je viditeľnou hlavou Cirkvi na zemi? Kto tvorí jej hierarchiu?
Viditeľnou hlavou Cirkvi je pápež. Ďalej hierarchiu Cirkvi tvoria biskupi, kňazi, rehoľníci a
laici.
40. Kto je pápež – Svätý Otec?
Svätý Otec je nástupca svätého Petra apoštola – najvyšší pastier a viditeľná hlava Cirkvi.
41. Kto sú biskupi?
Biskupi sú nástupcovia apoštolov – pastieri miestnych cirkví (diecéz).
42. Kto sú kňazi?
Kňazi sú sprítomňovatelia a zástupcovia Krista medzi ľuďmi.
43. Čo je diecéza?
Diecéza je miestna cirkev, do ktorej patria veriaci určitého územia.
44. Čo je farnosť?
Farnosť je spoločenstvo veriacich, ktorí žijú v jednom meste alebo dedine.
45. Kto sú rehoľníci?
Rehoľníci sú muži a ženy, ktorí sa úplne zasvätili Kristovi sľubom chudoby, čistoty a
poslušnosti.
CIRKEV V SILE DUCHA SVÄTÉHO OHLASUJE BOŽIE SLOVO
46. Čo je liturgia?
Liturgia je verejná bohoslužba Cirkvi.
47. Ktorý je najdôležitejší sviatok cirkevného roku?
Najdôležitejší sviatok cirkevného roku je Veľká noc – sviatok zmŕtvychvstania Pána.
48. Čo sú sviatosti?
Sviatosti sú viditeľné znaky, ktoré naznačujú neviditeľnú Božiu milosť. Ustanovil ich Ježiš
Kristus. Cez ne nás Boh posilňuje a posväcuje, aby sme boli schopní žiť dobrý kresťanský
život.
49. Čo je potrebné k prijatiu sviatosti?
K prijatiu sviatosti je potrebná viera, dobrý úmysel a príprava.
5
50. Čo sú sväteniny?
Sväteniny sú posvätné znaky, ktorými sa, určitým napodobnením sviatostí, naznačujú a na
orodovanie Cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky. Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie
hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života.(napr. požehnania osôb, jedál,
predmetov)
51. Čo je spása?
Spása je záchrana od večného zatratenia našej duše. Ježiš Kristus nám daroval hojný život na
zemi a večný život v Božom kráľovstve.
52. Bez čoho nemôže byť človek spasený?
Bez Božej milosti.
53. Aký je rozdiel medzi vykúpením a spásou?
Vykúpený je každý človek, lebo Ježiš Kristus zomrel a zaplatil za hriechy každého človeka.
Spasený je však ten, kto prijme vieru v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych a v
pokání zanechá svoj starý hriešny život.
54. Čo je Božia milosť?
Božia milosť je nezaslúžený dar od Boha, ktorý dostávame pre zásluhy Ježiša Krista.
Poznáme Božiu milosť posväcujúcu a pomáhajúcu.
55. Čo je posväcujúca milosť a ako ju môže človek stratiť?
Milosť posväcujúca je nadprirodzený Boží dar, ktorý posväcuje našu dušu – je to prítomnosť
Ducha Svätého v človeku, vďaka čomu môžem žiť spoločenstvo s Bohom. Posväcujúcu
milosť človek stráca vtedy, keď spácha ťažký hriech.
56. Čo je pomáhajúca milosť?
Milosť pomáhajúca je zvláštna milosť, ktorá nám pomáha robiť dobro, vyhýbať sa zlu a ak
sme padli do hriechu, povstať z neho. (Človek ju dostáva napr. vo sviatosti zmierenia ako
pomoc v boji proti hriechu.)
HRIECH
57. Čo je svedomie?
Svedomie je vnútorný hlas, ktorý nám pomáha rozlišovať dobré od zlého a nabáda nás, aby
sme konali dobro a vyhýbali sa zlu.
58. Čo je hriech a prečo je príčinou ľudského nešťastia?
Hriech je neposlušnosť človeka voči Bohu. Je to vedomé a dobrovoľné porušenie Božieho
alebo cirkevného príkazu. Hriech je príčinou ľudského nešťastia preto, lebo ničí naše
spoločenstvo s Bohom a lásku medzi ľuďmi.
59. Čo je to dedičný hriech a aké sú jeho dôsledky?
Dedičný hriech je hriech, s ktorým sa narodíme všetci. Je to prvotný hriech Adama a Evy. Je
to strata spoločenstva s Bohom a prvotnej svätosti. Prvotný hriech zbavil všetkých ľudí
milosti. Preto podliehame utrpeniu, smrti a sme náchylní na zlo a hriech.
60. Kedy ide o ťažký hriech?
O ťažký hriech sa jedná, ak ide o celkom vedomé a celkom dobrovoľné porušenie Božieho
príkazu vo vážnej veci:
6
1. vedome – rozumom vieme, že čin, ktorý konáme, je zlý
2. dobrovoľne – súhlasíme s hriechom (nikto nás nenúti)
3. vo vážnej veci – ak vznikne primerane veľká duchovná alebo hmotná škoda.
Ťažký hriech ničí Boží život v nás a vylučuje nás zo spoločenstva s Bohom.
61. Kedy ide o ľahký hriech?
O ľahký hriech ide vtedy, ak chýba jedna z podmienok ťažkého hriechu (vedomie,
dobrovoľnosť, vážna vec).
62. Existuje neodpustiteľný hriech?
Jediný hriech, ktorý nemôže byť odpustený je ten, ktorý si nechceme priznať, ktorý
neľutujeme.
PRIKÁZANIA
63. V čom spočíva naša láska k Bohu?
Naša láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania.
64. Ktoré sú zvláštne hriechy proti 1. Božiemu prikázaniu?
Sú to: povery (napr. červená šnúrka proti urieknutiu), modloslužba, veštenie (čítanie z ruky,
horoskopy), pokúšanie Boha, svätokrádež, špiritizmus (vyvolávanie duchov), satanizmus…
65. Ktoré sú hriechy proti 2. Božiemu prikázaniu?
1. Neúctivé vyslovovanie Božieho mena a mena svätých.
2. Rúhanie sa Bohu – potupná reč o Bohu.
3. Porušovanie sľubu, ktorý človek dal Bohu.
4. Zlorečenie – človek žiada Boha, aby sa blížnemu stalo niečo zlé.
5. Porušenie prísahy.
66. Prečo je nedeľa sviatočným dňom a čo je jej centrom?
Kresťania slávia nedeľu ako sviatočný deň preto, lebo v nedeľu oslavujeme zmŕtvychvstanie
Ježiša Krista. Centrom prežívania nedele je účasť na nedeľnej Eucharistii (sv. omši).
67. Ako treba svätiť nedeľu a prikázaný sviatok?
1. aktívne sa zúčastniť na celej svätej omši,
2. nepracovať (zdržiavať sa domácich prác, namáhavej činnosti…)
68. Čo zahŕňa štvrté prikázanie?
Štvrté prikázanie zahŕňa úctu, poslušnosť a lásku detí k rodičom, ale tiež aj povinnosti
rodičov voči deťom.
69. Ktoré sú hriechy proti životu a zdraviu?
1. škodenie na zdraví
2. zmrzačenie – bitka, opitosť, narkománia, sterilizácia
3. ničenie života – vražda, samovražda, potrat, eutanázia.
70. Kto pácha hriech nečistoty?
Hriech nečistoty pácha ten, kto ničí dôstojnosť ľudskej lásky, hľadá len sexuálne uspokojenie
alebo žije sexuálne mimo sviatostného manželstva. Dôstojnosť ľudskej lásky ničia hriechy
voľnej sexuality, ako sú: pornografia, masturbácia, prostitúcia, znásilnenie a homosexualita.
Medzi ďalšie hriechy patrí vyžívanie sa v nečistých predstavách (myšlienky, obrazy),
7
neprirodzené prevádzanie pohlavného života, užívanie hormonálnej antikoncepcie a ochrana
proti počatiu. (Prirodzené plánovanie rodičovstva je mravne dovolené.)
71. Ktoré hriechy sú proti 7. a 10. Božiemu prikázaniu?
1. krivda
2. krádež
3. lúpež
4. záškodníctvo
5. vykorisťovanie
72. Stačí sa z hriechov krádeže iba vyspovedať?
Z hriechu krádeže sa nestačí vyspovedať, ukradnutú vec treba vrátiť.
73. Ktoré sú hriechy proti 8. Božiemu prikázaniu?
1. lož
2. ohováranie
3. osočovanie
4. urážka
74. Kedy páchame hriech ohovárania a kedy hriech osočovania?
Ohovárame vtedy, keď bez príčiny hovoríme o chybách druhého v jeho neprítomnosti.
Osočujeme vtedy, keď vymýšľame alebo zveličujeme chyby iných.
SVIATOSŤ KRSTU
75. Čo je krst a aké sú jeho účinky?
Krst je sviatosť znovuzrodenia z vody a Ducha Svätého. Krst zmýva dedičný hriech a vracia
nás do spoločenstva s Bohom, vtláča do našej duše nezmazateľný znak, stávame sa Božími
deťmi a sme začlenení do Cirkvi (Božej rodiny).
76. Ako sa udeľuje krst?
Krst sa udeľuje liatím vody a slovami: M. (= meno), ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha
Svätého.
77. K čomu nás zaväzuje krst?
Krst nás zaväzuje žiť ako Kristus, konať ako Kristus, myslieť ako Kristus.
SVIATOSŤ ZMIERENIA
78. Čo znamená kajať sa (robiť pokánie)?
Znamená to zanechať hriešny život, obrátiť sa od svojich hriechov a dobrými skutkami
prinášať zadosťučinenie za svoje viny.
79. Čo je sviatosť zmierenia?
Sviatosť zmierenia je sviatosť, v ktorej nás Pán Ježiš zmieruje s Nebeským Otcom, odpúšťa
nám hriechy prostredníctvom kňaza a vracia nám stratený Boží život.
80. Kto môže odpúšťať hriechy?
Hriechy môže odpustiť len Pán Boh a v jeho mene tí, ktorí dostali právomoc (kňazi).
8
81. Komu dal Pán Ježiš právomoc odpúšťať hriechy a akými slovami?
Pán Ježiš dal právomoc odpúšťať hriechy apoštolom. Pán Ježiš týmito slovami dal apoštolom
moc odpúšťať hriechy: “Prijmite Ducha Svätého, komu odpustíte hriechy, budú mu
odpustené, komu zadržíte, budú mu zadržané”.
82. Aký je postup pri sviatosti zmierenia?
1. spytovanie svedomia
2. vyznanie hriechov
3. ľútosť
4. vykonanie zadosťučinenia
83. Ako sa treba správne pripraviť na sviatosť zmierenia?
1. pomodliť sa k Duchu Svätému
2. spomenúť si na dátum poslednej svätej spovede
3. uvedomiť si svoje hriechy pomocou spovedného zrkadla
84. Čo je to dokonalá ľútosť?
Dokonalá ľútosť je, keď úprimne ľutujem svoje hriechy preto, lebo milujem Boha a je mi
ľúto, že som ho sklamal. Teda, ak ľutujem len kvôli strachu z trestu, smrti alebo kvôli zlému
pocitu, vtedy ide o nedokonalú ľútosť.
85. Môže spovedník prezradiť hriechy, ktoré počul v spovedi?
Spovedník nikdy a nikomu nemôže prezradiť hriechy, ktoré počul v spovedi, lebo ho viaže
spovedné tajomstvo.
86. Z ktorých hriechov sa musíme bezpodmienečne vyspovedať?
Bezpodmienečne sa musíme vyspovedať zo všetkých ťažkých hriechov. Kto vo svätej spovedi
úmyselne vynechá niektorý ťažký hriech, spácha svätokrádež a jeho spoveď je neplatná. Kto
sa zabudol vyspovedať z niektorého ťažkého hriechu, v nasledujúcej spovedi musí povedať aj
ten hriech, ktorý zabudol.
EUCHARISTIA
87. Čo (kto) je Eucharistia a ako sa zvykne ešte nazývať?
Je to sviatosť, v ktorej je pod spôsobom chleba a vína skutočne prítomný Pán Ježiš.
Nazývame ju tiež Oltárna sviatosť alebo Sväté prijímanie.
88. Kto, kedy a prečo ustanovil Eucharistiu?
Ježiš ustanovil Eucharistiu pri Poslednej večeri. Keď premenil chlieb a víno na svoje telo a
krv slovami: “Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa
vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov,” a slovami: „Toto robte na moju
pamiatku.“ Pán Ježiš ustanovil Sviatosť oltárnu preto, aby:
1. vo svätej omši sprítomňoval pre nás obetu kríža,
2. vo svätom prijímaní živil našu dušu,
3. v našich kostoloch býval medzi nami.
89. Čo je svätá omša a aké sú jej hlavné časti?
Svätá omša je nekrvavým sprítomnením vykupiteľskej obety Pána Ježiša na kríži. Hlavné
časti svätej omše sú: liturgia slova a liturgia obety.
9
90. Kde sa Eucharistia uchováva v kostole?
Eucharistia, v ktorej je Kristus prítomný, sa v kostoloch uchováva v bohostánku.
91. Prečo prijímame telo Pána Ježiša Krista (Eucharistiu) a čo v nás spôsobuje
prijímanie Eucharistie?
Telo Pána Ježiša Krista prijímame preto, lebo Pán Ježiš povedal „Kto nebude jesť telo Syna
človeka, nebude v ňom život“. Prijímanie Eucharistie nás zjednocuje s Kristom, rozmnožuje
milosti, ktoré obnovujú a posilňujú naše priateľstvo s Bohom, dodáva nám silu premáhať
pokušenia a vytrvať v dobrých rozhodnutiach, čím nás chráni pred smrteľnými hriechmi
a zároveň odpúšťa všedné (ľahké) hriechy.
92. Kedy a koľkokrát cez deň môžeme ísť na sväté prijímanie?
Na sväté prijímanie môžeme ísť, keď sme v posväcujúcej milosti (nespáchali sme ťažký
hriech) a zachovali sme eucharistický pôst. Na sväté prijímanie môžeme ísť cez deň dva razy,
ale druhý raz musíme byť na celej svätej omši.
93. Čo je to eucharistický pôst?
Eucharistický pôst je zdržiavanie sa pokrmu a nápoja (okrem čistej vody) jednu hodinu pred
svätým prijímaním.
SVIATOSŤ BIRMOVANIA
94. Čo je sviatosť birmovania? Kto a kedy ju ustanovil?
Birmovanie je sviatosť kresťanskej dospelosti, ktorou nás Duch Svätý robí svedkami Ježiša
Krista a dáva nám svoje dary. Stávame sa tak zrelými kresťanmi – samostatnými vo viere a
zodpovednými za Cirkev. Sviatosť birmovania ustanovil Ježiš Kristus na Turíce, keď dal
apoštolom Ducha Svätého.
95. Kto vysluhuje sviatosť birmovania a kto môže prijať sviatosť birmovania?
Sviatosť birmovania vysluhuje biskup, v osobitných prípadoch ním poverený kňaz.
Birmovanie môže prijať ešte nepobirmovaný kresťan, ktorý pristúpil k 1. sv. prijímaniu, má
živú vieru a je schopný plniť birmovné poslanie.
96. K čomu nás zaväzuje sviatosť birmovania a aké sú jej účinky?
Sviatosť birmovania nás zaväzuje, aby sme vo svete svedčili o Pánu Ježišovi príkladným
životom a vernosťou k Cirkvi. Účinky sviatosti birmovania sú nasledovné:
1. udelí nám 7 darov Ducha Svätého
2. urobí nás dospelými členmi svätej Cirkvi
3. vtlačí nám do duše nezmazateľný znak
4. upevní nás v spojení s Kristom
97. Z ktorých úkonov pozostáva vlastné slávenie sviatosti birmovania?
Vlastné slávenie sviatosti birmovania pozostáva z obnovy krstných sľubov, vkladania rúk
biskupa na birmovancov a krizmácie.
98. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania?
Keď je birmovanec pripravený po duchovnej i vedomostnej stránke prijať túto sviatosť,
biskup pomaže krizmou čelo pokrsteného so slovami „Prijmi znak daru Ducha Svätého!“,
birmovanec odpovedá „Amen“. Biskup ďalej pokračuje slovami „Pokoj s tebou“
a birmovanec mu odpovie „I s duchom tvojim“.
10
99. Čo naznačuje vkladanie rúk biskupa na birmovancov?
Vkladanie rúk biskupa na birmovancov naznačuje príchod Ducha Svätého. Biskup sa modlí o
sedem darov Ducha Svätého.
100. Čo je krizma a čo naznačuje pomazanie krizmou?
Krizma je olivový olej zmiešaný s balzamom a posvätený biskupom na Zelený štvrtok.
Pomazanie krizmou naznačuje pomazanie Duchom Svätým za laických apoštolov. Olej je
znakom sily Ducha Svätého v boji proti diablovi a balzam je zasa znakom ľúbeznej vône, teda
birmovanec má byť príjemný pre tento svet.
1. Desatoro Božích prikázaní
1. Ja som Pán Tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal!
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo!
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni!
4. Cti svojho otca a svoju matku!
5. Nezabiješ!
6. Nezosmilníš!
7. Nepokradneš!
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu!
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke blížneho svojho!
10. Nebudeš túžiť po majetku blížneho svojho!
2. Pätoro cirkevných prikázaní
1. V nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.
3. Šesť hlavných právd
1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil.
4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.
5. Duša ľudská je nesmrteľná.
6. Milosť Božia je na spásu potrebná.
4. Sedem sviatostí
1. Krst
2. Birmovanie
3. Sviatosť oltárna
4. Sviatosť zmierenia
5. Pomazanie chorých
6. Kňazstvo (sviatosť posvätného stavu)
7. Manželstvo
11
5. Božské čnosti
1. Viera
2. Nádej
3. Láska
6. Sedem darov Ducha Svätého
1. Múdrosti,
2. Rozumu,
3. Rady,
4. Sily,
5. Poznania,
6. Nábožnosti,
7. Bázne voči Bohu.
Mnemotechnická pomôcka: MU-RO-RA-SI-PO-NA-BA
7. Sedem hlavných hriechov
1. pýcha
2. lakomstvo
3. smilstvo
4. závisť
5. obžerstvo
6. hnev
7. lenivosť
8. Katolícky pozdrav
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Naveky amen.
9. Modlitby
Prežehnanie
V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.
Modlitba Pána
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa
Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše
viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.
Amen.
Anjelské pozdravenie – Zdravas
Zdravas‘, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod
života Tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
12
Sláva Otcu
Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na
veky vekov. Amen.
Apoštolské vyznanie viery – Verím v Boha
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného
Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády
Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal
z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť
živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.