Manželstvo

VSTUPNÉ INFORMÁCIE PRE SNÚBENCOV pred uzavretím sviatosti manželstva

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čo najskôr, najmenej však 3 mesiace vopred. V mnohých prípadoch je totiž potrebné vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

AKO POSTUPOVAŤ:

1.)Nahlásiť na farskom úrade (FÚ) termín a čas sobáša.

V prípade, že neskôr zmeníte jeho termín, alebo čas, resp. ho stornujete, okamžite túto zmenu oznámte na FÚ.

V najbližšom čase po zapísaní termínu je potrebné na FÚ spísať cirkevnú zápisnicu.

K tomu budete potrebovať tieto doklady:

 • Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom FÚ, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako 3 mesiace staré.
 • Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý alebo prechodný pobyt v Liptovských Sliačoch, jeden zo snúbencov si potrebuje vypýtať od svojho farára licenciu na sobáš. V prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka. Občianske preukazy (v čase sobáša musia byť platné).
 • Zároveň porozmýšľajte o tom, koho si zavoláte ako svedkov pri uzatváraní manželstva. Čím skôr si zožeňte o svedkoch nasledujúce údaje: meno a priezvisko, zamestnanie (nie zamestnávateľa), presnú adresu a rodné číslo. V prípade, že svedok je iný štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia. Svedok musí mať dovŕšených 18 rokov (nemusí byť veriaci, ani pokrstený).
 • V prípade, že obidvaja snúbenci sú len pokrstení, ale ostatné sviatosti (sv. prijímanie, sviatosť birmovania) neprijali, problémy narastú. V takom prípade treba vedieť o termíne sobáša (aspoň o približnom, nezáväznom termíne) aspoň pol roka vopred. Treba prípravu aspoň na prijatie sviatosťi eucharistie. Ak jedna stránka prijala aj ostatné sviatosti a druhá stránka je iba pokrstená, bude potrebné spísať žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo. Preto priveďte so sebou aj dvoch svedkov (nemusia to byť tí istí ako budú na sobáši) starších ako 18 rokov, ktorí podpíšu Vašu žiadosť.     
 • Ak uzatvára manželstvo katolícka stránka s osobou pokrstenou v inej kresťanskej cirkvi, postup je rovnaký ako sa opisuje v predchádzajúcom odstavci. Ak má nekatolícka stránka nejaký doklad o prijatí krstu, bude vhodné, ak si prinesie dve kópie tohto dokladu (stačí xerokópia, netreba ju overovať notárom). Pre katolícku stránku sa v prípade, že si berie kresťana iného vyznania, VYŽADUJE, ABY UZAVRELA SOBÁŠ V KATOLÍCKOM KOSTOLE.     
 • Snúbenci, z ktorých je pokrstená iba jedna stránka a druhá stránka nikde krstená nebola, potrebujú od biskupa dišpenz, aby mohli uzavrieť manželstvo (ide o manželskú prekážku). Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch je potrebné prísť spísať zápisnicu a žiadosť o dišpenz s dvomi svedkami staršími ako 18 rokov.
 • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
 • Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
 • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
 • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“. 

Po predložení týchto dokladov v kancelárii, sa môže spísať sobášna zápisnica.

Následne je potrebné ísť na štátnu matriku a tam vyplniť „Žiadosť o uzavretie manželstva“, K tomu potrebujete OP a rodné listy.

 • v prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)
 • štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť na Matričnom úrade najskôr 3 pracovné dni po uzavretí manželstva. (stačí jeden z manželov s OP)

Obec Liptovské Sliače
Matričný úrad
Seč 635/2
034 84 Liptovské Sliače

Telefonické spojenie

044/4372171 – sekretariát
044/4372 200 – matričný úrad

Úradné hodiny

Pondelok    7.30 – 11.30  12.00 – 15.30

Streda       7.30 – 11.30  12.00 – 15.30

Piatok        7.30 – 11.30  12.00 – 14.30


2.) Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva.

Snúbenci potom majú absolvovať 3 stretnutia, na ktorých sa preberie a vysvetlí obrad uzatvárania manželstva a niektoré dôležité upozornenia pre život v kresťanskom manželstve (resp. pre život v manželstve s pokrstenou katolíckou stránkou). Táto predmanželská náuka býva na farskom úrade v dohodnutom termíne. Okrem toho je potrebné absolvovať jedno stretnutie na tému „Úcta k životu a zodpovedné rodičovstvo“. To sa koná vždy druhú nedeľu mesiaca na farskom úrade v Ružomberku o 10.00 hod.