1. adventná nedeľa 29. 11. 2020

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

17.30

S

Za BP a DDS pre rod. Frič a vnúčatá (Ch)

+ rodičia Ondrej a Anna Kelčík (H)

18.15

V

+ z rod. Caban a Olekšák (Č)

Utorok

 

6.45

S

Za BP a DDS pre Editu (Ch)

Za BP pri operácii syna (H)

Streda

 

17.30

S

+ Michal a Mária Gejdoš (Ch)

Za BP a uzdravenie rodových koreňov otca (H)

18.15

V

Za BP pri štátniciach (Č)

Štvrtok

Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

6.45

S

+ brat Ladislav (Ch)

17.30

S

Za Z a BP pre rod. Zimka (Č)

+ Miroslav Tomes a dcéra Ivanka (H)

Piatok

Prvý piatok

6.45

S

Za Z a BP pre rod. Palka Plávku (Ch)

17.30

S

+ Albín a Ľudmila Frič (H)

18.15

V

+ Jozef a Anna Viciaň a st. rodičia Huba (Č)

Sobota

 

6.45

S

Za poďak. a na česť sv. Júdu Tadeáša (H)

7.30

V

Za Z, BP a DDS pre synov (Č)

17.30

S

Za duše v očistci (Ch)

Nedeľa

2. adventná nedeľa

6.45

S

(Č)

8.30

S

Za Z a BP pre vnučku (H)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

Za veriacich (Ch)

Celodenná poklona: v pondelok bude vyložená o 8.00 hod. Sviatosť Oltárna na celodennú adoráciu.

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým nepôjdeme zatiaľ počas týchto covidových opatrení.

Fatimská pobožnosť: keďže majú byť spoločné stretnutia čo najkratšie, vo Vyšnom v sobotu sa pomodlite ruženec sami pred sv. omšou, po omši bude len krátka adorácia.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 50 € a z 1. dôchodku 100 €. Pán Boh zaplať za milodary.

Adventná aktivita: Pozývame deti, ale aj rodičov na prípravu na Vianoce počas adventu. Keďže máme covidový stav, tak kňazskú úlohu by ste si zobrali na starosť vy rodičia. A to tak, že dnes by ste prišli po svätej omši do sakristie zobrať do rodiny (nie pre každé dieťa) jednu sadu aktivity – čo je knižočka a 19 nálepiek. A každý deň by rodičia prečítali text zo Svätého písma a k tomu „mini kázeň“ (bude to na farskej stránke) a dali deťom predpísanú úlohu. Keď ju splnia, dajú deťom nálepku, ktorú si za daný deň nalepia do knižočky.