Praktické usmernenie farského úradu

Praktické usmernenie farského úradu

1. Sv. omše sa slávia bez účasti veriacich. Sľúbené úmysly budú odslúžené súkromne (viď oznamy).

2. Výnimku z obmedzenia má aj naďalej pohreb, krst a sobáš. Pre tieto obrady platí to, čo doteraz: jedna osoba na 15  metrov štvorcových, vonku je počet neobmedzený, pričom treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy. Pre vychádzanie z domu je však potrebný negatívny výsledok testu na Covid-19.

3. Stále je v platnosti dišpenz od fyzickej účasti na sv. omši v nedele a prikázané sviatky a vzbudzovanie si dokonalej ľútosti pri nemožnosti svätej spovede.

4. Všetky ostatné usmernenia a duchovný program počas výnimočného stavu nájdete v sekcii Covid-19.

5. Vaše požiadavky odporúčame riešiť najprv telefonicky na čísle: 044/4372 170  alebo  0918 222 304

6. Stanovisko predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského k celoplošnému testovaniu:
„Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať
a napomohli tak spoločnému dobru. Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne dôsledky zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam.
V daných okolnostiach nik nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za Slovensko. Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a ďalším vážnym následkom. Prosím preto veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby výzvu štátu v tomto smere prijali.“

 

Svätá spoveď a sväté omše

Svätá spoveď a sväté omše

1.) Spovedanie v tomto roku sa vo farnosti nemôže konať doteraz zaužívaným hromadným spôsobom. Musíme zachovávať pokyny zdravotníckych a občianskych autorít, aby sa nezhromažďovali viacerí ľudia na jednom mieste, aby sme sa maximálne chránili nebezpečenstva prenosu vírusu na seba či na iných ľudí. Preto podľa diecéznych usmernení a v zmysle učenia Cirkvi (KKC 1452) vás žiaľ, nemôžeme pozvať na spoločnú sv. spoveď, ale chceme vás vrele povzbudiť k úkonu mimosviatostného odpustenia hriechov, tzn. že odpustenie hriechov v mimoriadnych situáciách môžeme získať aj mimo sviatostnej spovede.

Mimosviatostné odpustenie hriechov dosiahneme vtedy, ak zachováme nasledujúci postup:

 • 1.) dôkladné spytovanie svedomia;
 • 2.) modlitba ľútosti s úmyslom vzbudiť si dokonalú ľútosť (z lásky k Bohu);
 • 3) predsavzatie viac nehrešiť
 • 4.) úmysel pristúpiť k sviatostnej spovedi hneď ako to bude možné.

Podrobnejší postup nájdete TU 

Takýto postup je Bohu milý a zmieruje nás s ním skôr ako prijmeme sviatosť zmierenia. Prosíme vás a povzbudzujeme vás, vykonajte si tento úkon čo najskôr.

V takomto stave môžeme aj duchovne prijímať Eucharistiu keď sme účastní na sv. omši prostredníctvom masmédií. Získavame takto veľkú milosť a posilu. Upozorňujeme, že cez nedele a priázané sviatky sa odporúča pozerať alebo počúvať aspoň 1 svätú omšu najlepšie z priamych prenosov – nie zo záznamu. A ako sa pri tom správať nájdete TU

2.) Ak sa niekto predsa len potrebuje vyspovedať, je potrebné si dohodnúť s kňazom termín a miesto a to telefonicky: 044/4372 170 (0918 222 304 – kaplán) alebo cez farský mail. No spovedať sa bude možné len na otvorenom priestore, napr. v areáli kostola vonku. Potrebné je, aby kňaz aj kajúcnik mali na tvári rúška a boli od seba vzdialení aspoň 2 m. Úzkostlivo musíme dbať na diskrétnosť a na to, aby nedošlo k porušeniu spovedného tajomstva.

3.) Navštíviť chorých v ich domovoch je možné len v prípade nebezpečenstva smrti. Treba tu však dodržať prísne bezpečnostné opatrenia (rúško, dezinfekcia). Ak by bol niekto infikovaný covidom-19 je potrebné na to vopred upozorniť.

4.) Milí bratia a sestry v Kristovi, drahí farníci, veľmi nás to mrzí a trápi, že vám nemôžeme poslúžiť tak, ako ste boli zvyknutí a ako by sme my sami chceli. Prosíme vás o prepáčenie, porozumenie a trpezlivosť. Dobrý Pán nám udelí svoj čas, kedy sa opäť zídeme pri oltári nášho chrámu a budeme sláviť obetu, ktorej Boh Otec má zaľúbenie a my spásu. Odprosujme Boha, čiňme pokánie lebo veľmi sme zhrešili.

Tieto pokyny platia dovtedy, pokiaľ nevyjde iné usmernenie pre všetkých nás.

Rozpis úmyslov svätých omší, ako aj iné oznamy, budeme postupne pridávať na farskú stránku  https://fara.liptovskesliace.sk. Nielen v sekcii „farské oznamy“, ale aj v ostatných sekciách a v článkoch na hlavnej stránke.  

Prosebné modlitby v čase núdze

Prosebné modlitby v čase núdze

Tieto modlitby sa môžete modliť aj v tej 24 hodinovej reťazi.

Modlitba v čase núdze

Ježišu, prosíme ťa, daj nám v tomto čase šíriaceho sa ochorenia pocítiť svoju uzdravujúcu lásku. Ty si počas svojho života uzdravoval chorých a poskytoval si útechu trpiacim. Prosíme, sprevádzaj aj nás v týchto ťažkých chvíľach. Uzdrav nás z choroby, ale aj z nášho strachu, úzkosti a pýchy. Daruj nám svoju múdrosť a svoj pokoj. Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Šebastián, oroduj za nás.

Ostatné modlitby nájdete v PDF-ku, keď kliknete na “MODLITBY. Sú aj pripravené vo worde na tlač v sekcii “NA STIAHNUTIE

MODLITBY

Tu je vymenované, čo obsahuje PDF-ko:

 • Litánie a modlitby k svätému Rochusovi
 • Modlitba k sv. Rozálii
 • Modlitba k svätej Rite, patrónke neriešiteľných situácií
 • Modlitba k Trnavskej Panne Márii
 • Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej
 • Modlitba ľudu, ktorú sa modlil v 18. storočí v čase moru
 • Modlitba čínskych biskupov
 • Modlitba Svätého Otca pred milostivým obrazom Matky Božej
 • Litánie a modlitby k sv. Charbelovi
 • Litánie k svätému pápežovi Jánovi Pavlovi II.
 • Litánie k svätému Jánovi Nepomuckému
 • Modlitba o vyprosenie milostí na príhovor božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka
 • Prosebný hymnus k Panně Marii v době moru CZ
Ako sa správať pri svätých omšiach vysielaných cez média a duchovné sväté prijímanie

Ako sa správať pri svätých omšiach vysielaných cez média a duchovné sväté prijímanie

Ako sa správať pri svätých omšiach vysielaných cez média

Pri sledovaní sv. omše v televízii je veľmi dobré, ak si urobíme aj duchovné sväté prijímanie; vzbudíme si osobne vrúcnu túžbu prijať Pána Ježiša, prijať ho do hĺbky vlastného srdca. Upozorňujeme, že cez nedele a prikázané sviatky je odporúčané pozerať alebo počúvať aspoň 1 svätú omšu najlepšie z priamych prenosov – nie zo záznamu. A treba pri tom zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista. Našu účasť na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby. Počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov. Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale oni aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.”

Modlitba duchovného svätého prijímania podľa sv. Alfonza z Liguori

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti ku hriechu. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Ako si vzbudiť dokonalú ľútosť

Ako si vzbudiť dokonalú ľútosť

Aký je rozdiel medzi dokonalou a nedokonalou ľútosťou?
Dokonalá – keď ľutujem svoje hriechy preto, že milujem Boha a je mi ľúto, že som ho opäť svojím hriechom urazil a sklamal. Nedokonalá – ak ľutujem kvôli strachu pred trestom pekla, kvôli zlému pocitu, …

PRVÝ KROK – Poprosiť Ducha Svätého o pomoc pri konaní dokonalej ľútosti.
Tu prosíme aj o zahnanie myšlienok na seba a sebecké motivácie, o zahnanie strachu pred večným
zatratením a inými trestami za hriechy. Môžeme tak urobiť napr. takto:
„Duchu Svätý, Ty darca múdrosti a zoslaný Potešiteľ, ktorý ma vedieš odmalička cestou viery, prosím, príď ku mne v tento čas a zlom moc mojich súkromných záujmov pri mojej snahe vzbudiť si pevnú ľútosť nad mojimi hriechmi. Nedopusť, aby som pomyslel na strach zo zatratenia ako na motiváciu svojej ľútosti, ale naopak, pomôž mi vzbudiť si dokonalú ľútosť, kedy by som pocítil skutočnú skľúčenosť a bolesť duše iba z veľkej lásky k Tebe, Bože. Buď, prosím, so mnou, Pane a Bože náš. Amen.“

DRUHÝ KROK– Vzbudenie si lásky k Bohu.
Na pomoc nám prichádza najväčšie prikázanie lásky, ktoré nám Pán zanechal. Nájdeme ho v dvanástej kapitole Markovho Evanjelia, verše 28 – 31. Skúsme si ho pomaly, ale hlavne s myšlienkou na lásku k Bohu prečítať:
Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: »Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!« Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“

TRETÍ KROK – Vzbudenie si ľútosti nad spáchanými hriechmi s rozhodnutím polepšiť sa.
Tento krok predpokladá dve veci. Najskôr si poriadne pospytovať svedomie a zistiť všetky hriechy, ktoré sme spravili, a potom ich začať ľutovať. Pospytovať si svedomie – k tomu nám dopomôže spytovanie svedomia, ktoré máme v modlitebnej knižke, alebo na internete. Slová ľútosti môžeme použiť tie, ktoré používame pri sviatosti zmierenia. Hneď potom si dám predsavzatie, že sa polepším.

ŠTVRTÝ KROK – Pevné rozhodnutie ísť na spoveď hneď, ako to bude možné.
Rozhodnutie pri prvej príležitosti sa vyspovedať patrí k úplnosti dokonalej ľútosti. Totiž úkon lásky je vtedy naozajstný a úplný, keď je bez výhrad. Tak aj my chceme pristupovať k Bohu bez výhrad, preto aj naše pokánie má byť bezvýhradné. Nemôžeme si teraz v tomto čase vzbudiť dokonalú ľútosť, ak nechceme ísť na spoveď hneď, ako to bude možné, ale už dopredu chceme spoveď odkladať, napríklad do Vianoc.

PIATY KROK – Záverečné poďakovanie.
Ak sme dosiahli dokonalú ľútosť, je samozrejmé, že za tento dar Bohu aj poďakujeme. Veď práve teraz nám Boh naše hriechy odpustil a opäť nás prijal do svojho ovčinca a my sme opäť živými údmi Kristovho mystického tela, ktorým je Cirkev. Ak by sme náhle zomreli, nemusíme sa báť. Naviazali sme pomocou Ducha Svätého priateľstvo s Bohom, preto sa mu treba poďakovať za usmerňovanie, dar rady a sily. Vhodný je na záver záslužný skutok ako napr. čítanie Svätého Písma, modlitba Krížovej cesty, pomoc blížnemu a tak podobne.