Účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus,


ctený duchovný otče, v mene Slovenskej katolíckej charity si Vás dovoľujem poprosiť
o spoluprácu pri realizovaní zbierky na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, ktorú
Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila na 5. pôstnu nedeľu, t. j. na nedeľu 21. marca 2021.


Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách
Blízkeho východu. Projekty na ich podporu na základe poverenia KBS realizuje Slovenská katolícka
charita spolu so svojimi lokálnymi partnermi. Charita v ročných cykloch predkladá KBS vyúčtovanie
každého podporeného projektu.


Pred nástupom do mojej funkcie som osobne ako dobrovoľník 6 mesiacov pomáhal v Iraku
a môžem potvrdiť, že situácia v týchto krajinách je naozaj zložitá a život kresťanov ako náboženskej
menšiny je poznačený mnohými ťažkosťami.


Uvedomujem si, že aj farnosti na Slovensku aktuálne majú ťažkosti z dôvodu pandémie a téma
financií vždy bola témou citlivou. Napriek náročnej situácii, ktorej v tomto období čelíme, považujem
za dôležité, aby sme sa neuzatvárali výlučne do vlastných problémov, ale mysleli aj na našich bratov
a sestry na Blízkom východe, ktorí okrem pandémie čelia aj rôznym formám prenasledovania. Veľmi
často o nich hovorí Sv. Otec František, ktorý sa začiatkom marca chystá svojou osobnou návštevou
povzbudiť kresťanov v Iraku, aj na miestach, kde sa realizovala pomoc zo Slovenska.


Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska si Vás dovoľujem poprosiť
o umiestnenie plagátov o zbierke na nástenku alebo iné vhodné miesto, kde si ho budú môcť
návštevníci chrámu prečítať a v slobode sa rozhodnúť, či im ich situácia dovoľuje pomôcť našim
bratom a sestrám v Iraku, Sýrii, Libanone a Jordánsku.


Viac informácii o doteraz realizovaných projektoch z predchádzajúcich zbierok je k dispozícii
na utecenci.kbs.sk

Vopred Vám ďakujem za Vašu spoluprácu.


V Kristovi,


Erich Hulman
generálny sekretár
Slovenská katolícka charita