Sväteniny

Sväteniny sú posvätné znaky ustanovené Cirkvou, ktorými sa posväcujú niektoré okolnosti života. Obsahujú modlitbu, ktorú sprevádza znak kríža a iné znaky. Medzi sväteninami majú dôležité miesto požehnania, ktoré sú oslavou Boha a prosbou o jeho dary, ako aj zasvätenia osôb a posvätenie vecí na kult Boha. Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života. 

Zoznam požehnaní podľa benedikcionála

I. POŽEHNANIA OSÔB

   1. Požehnanie rodín a ich členov

     a) Požehnanie rodiny
     b) Každoročné požehnanie rodín v ich domoch
     c) Požehnanie manželov
     d) Požehnanie detí
     e) Požehnanie detí vo Vianočnom období
     f) Požehnanie detí v rodine
     g) Požehnanie snúbencov
     h) Požehnanie ženy pred pôrodom a po pôrode
     i) Požehnanie starcov

   2. Požehnanie chorých
   3. Požehnanie tých, ktorí sú vyslaní ohlasovať evanjelium
   4. Požehnanie týkajúce sa katechézy a spoločnej modlitby
   5. Požehnanie združení na pomoc vo verejných potrebách
   6. Požehnanie pútnikov
   7. Požehnanie tých, čo sa vydávajú na cestu

II. POŽEHNANIA BUDOV A ROZLIČNÝCH ČINNOSTÍ VERIACICH

   8. Požehnanie diela prípravy novej budovy
   9. Požehnanie nového domu
  10. Požehnanie domu v období Zjavenia Pána
  11. Požehnanie nového seminára
  12. Požehnanie nového rehoľného domu
  13. Požehnanie novej školy alebo univerzity
  14. Požehnanie knižnice
  15. Požehnanie novej nemocnice alebo domu určeného na starostlivosť o
       chorých
  16. Požehnanie úradov, dielní a obchodov
  17. Požehnanie budov spoločenských oznamovacích prostriedkov
  18. Požehnanie budov a telocvičných priestorov
  19. Požehnanie všetkého, čo súvisí s cestovaním
  20. Požehnania osobitných technických prostriedkov
  21. Požehnanie pracovných prostriedkov
  22. Požehnanie zvierat
  23. Požehnanie polí, lúk a pasienkov
  24. Požehnanie prinesenej novej úrody
  25. Požehnanie pri stole

III. POŽEHNANIE PREDMETOV A ZARIADENIA V KOSTOLE, URČENÝCH NA  LITURGICKÉ POUŽÍVANIE ALEBO PODOBNÚ ČINNOSŤ

  26. Požehnanie krstiteľnice, čiže nového krstného prameňa
  27. Požehnanie katedry, sedadla predsedajúceho, ambony, svätostánku
       a spovednice
  28. Požehnanie novej brány kostola
  29. Požehnanie nového kríža určeného na verejnú úctu
  30. Požehnanie obrazov, ktoré sa vystavujú na uctievanie veriacim
  31. Požehnanie nového zvona
  32. Požehnanie organa
  33. Požehnanie liturgických predmetov
  34. Požehnanie vody mimo slávenia omše
  35. Požehnanie staníc krížovej cesty
  36. Požehnanie cintorína

IV. POŽEHNANIE PREDMETOV SLÚŽIACICH ĽUDOVEJ NÁBOŽNOSTI

  37. Požehnanie nápoja alebo pokrmov a iných vecí
  38. Požehnanie predmetov slúžiacich úcte a nábožnosti
  39. Požehnanie ružencov
  40. Požehnanie a vkladanie škapuliara

V. POŽEHNANIE PRI ROZLIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

  41. Velebenie Boha pri vzdávaní vďaky za prijaté dobrodenia
  42. Požehnanie pri rozličných príležitostiach