8. nedeľa v Cezročnom období 27. 2. 2022

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Pavol (10. výr.) a +rod. Priesol a Štefánik (O)

Poďak. za 12 r. Michala a Mateja, milosti a DDS (H)

18.15

V

Poďak. za 40 r. Michala a BP rod. (Ch)

Utorok

 

6.45

S

Poďak. za 35 r. Paťky a BP a DDS pre rod. (O)

Za Z a BP pre rodičov (H)

Streda

Popolcová streda

17.30

S

+ manžel Milan Frič (Ruman) (O)

Poďak. za 18 r. Pavla, milosti a DDS (H)

18.15

V

+ Elena Ondrejková (5. výr.) (Ch)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Helena Semančíková (Ch)

17.30

S

+ Margita Jacková (O)

Za dar viery a DDS pre deti a vnúčatá (H)

Piatok

 

6.45

S

Za BP syna Pavla (50 r.) (O)

17.30

S

+ Alojz a Katarína, Daniel a Vladimír (H)

18.15

V

Za uzdravenie vzťahov v rod. a BP (Ch)

Sobota

 

6.45

S

Za Z a BP rod. (Ch)

+ rodičia a bratia (H)

17.30

S

+ Milan a Ružena Antol (O)

Nedeľa

1. pôstna nedeľa

6.45

S

(Ch)

8.30

S

Za BP rod. Plávka (H)

9.15

V

(O)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Covid-19: sv. omše sú pre všetkých bez obmedzenia so zachovaním rozostupov a respirátorov.

Popolcová streda a odpustky v Pôstnom období: Na Popolcovú stredu je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť – pričom možno prijať trochu pokrmu ešte 2x v priebehu dňa. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých (od 18. až do začatia 60. roka života).

ÚPLNE ODPUSTKY možno získať za obvyklých podmienok – sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho sa vylučuje akákoľvek trvalá záľuba v akomkoľvek hriechu, aj v ľahkom: – Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, može získať za obvyklých podmienok úplne odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad aspoň štvrť hodiny;

– Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.

Modlitbová pôstna reťaz: pozývame vás zapojiť sa do modlitbovej reťaze za manželstvá a rodiny našej farnosti a za mier vo svete zapísaním sa na webovej alebo facebookovej stránke modliť sa určenú polhodinu v pôste. Kto nevie s internetom, môže sa prihlásiť u p. kaplána.

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Krížová cesta: bude v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Milodar: na kostol venovala bohuznáma z 1. dôchodku 100 €. Pán Boh zaplať.

2%: Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pre náš kňazský seminár. Svoje 2% dane môžete darovať Nadácii kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, ktorá je zaregistrovaná ako prijímateľ 2% dane. Ponúkame Vám k tomu tlačivo, ktoré sa dá vypísať aj priamo v počítači. Nájdete ho na stránke kňazského seminára: ks.kapitula.sk.