32. nedeľa v Cezročnom období 7. 11. 2021

Liturgický prehľad:

Pondelok

17.30

S

Za BP bábätka (O)

+ Ján Benčo (25. výr.) (H)

18.15

V

Poďak. za nový život a BP rod. Matula (Ch)

Utorok

Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

6.45

S

+ Emília Priesolová (1. výr.) (O)

Poďak. za 81 r. a za BP v starobe (H)

Streda

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

S

Poďak. za 80 r. Štefana a BP rod. (O)

+ Jozef a Františka Jacko (H)

18.15

V

+ Stanislav a za Z a BP pre Máriu (Ch)

Štvrtok

Sv. Martina z Tours, biskupa, hlavného patróna diecézy, sviatok

6.45

S

+ Ladislav a Helena Ondrejka (Ch)

17.30

S

Poďak. za 70 r. Margity a DDS pre rod. (O)

Za BP pre rodinu (H)

Piatok

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

17.30

S

+ Jaroslav Blaško (1. výr.) (O)

+ Rastislav a Anna Lupták (H)

18.15

V

+ Blažena Luptáková (Ch)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Emília Gejdošová (Ch)

+ Marián a BP manželky (H)

17.30

S

Za DDS pre vnučku Máriu B. (O)

Nedeľa

33. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(Ch)

8.30

S

+ Iveta Špirková (H)

8.00

V

(O)

9.15

V

(O)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Covid-19: od pondelka sme v bordovom okrese, to znamená asi 60 ľudí vo farskom kostole a 80 vo Vyšnom Sliači, sv. omše v nedeľu o 9.15 a 10.30 hod. budú len pre zaočkovaných s neobmedzenou kapacitou. Pri vstupe do kostola sa vždy zapíšte na papier v pitvori okrem detí do 12 rokov. Po naplnení kapacity už nevstupujte.

Adorácia: bude v piatok po sv. omši, od 20.00 do 21.00 hod. moderovaná.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Ondrejkovcov 100 €. Pán Boh zaplať.

Synoda: Svätý otec František zvolal synodu o synodalite, v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. V prvej fáze synody, ktorá bola predĺžená až do augusta 2022, prebieha tento proces na diecéznej úrovni. Od nedele 7.11.2021 je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej diecézy. Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, ktorým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť zajtra, aby sa v rámci už nejakého existujúceho spoločenstva alebo celkom nového spoločenstva vytvoreného za týmto účelom alebo prípadne aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webovej stránke diecézy www.kapitula.sk. K zapojeniu sa oslovujeme zvlášť kňazské spoločenstvá, rehoľné spoločenstvá, farské pastoračné rady, hnutia, modlitbové spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spoločenstvá manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne ďalšie spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi. Každému prihlásenému spoločenstvu/jednotlivcovi budú následné zasielané podrobné informácie, ktoré majú napomôcť pri hľadaní toho, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako máme v dnešnej dobe kráčať pri ohlasovaní Evanjelia. Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoločného kráčania, pozývame k spoločným stretnutiam (môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými témami o spoločnom kráčaní v Cirkvi. Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú zhruba každé dva týždne zverejňované videá a manuály ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivých desať tém. Na záver každé spoločenstvo/jednotlivec zašlú do 15. júna 2022 na adresu spis@synoda.sk zhrnutie svojich postrehov na jednotlivých desať tém, na základe ktorých diecézny synodálny tím vypracuje v spoločnej modlitbe a rozjímaní záverečné zhrnutie za celú Spišskú diecézu. Bližšie podrobnosti budú poskytnuté a aktualizované na diecéznej webstránke www.kapitula.sk a na sociálnych sieťach Spišskej diecézy.

Oslobodenie od účasti na sv. omši: Na plenárnom zasadnutí KBS  v Badíne 15.-16. júna 2021 biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu týkajúceho sa povinnej účasti na bohoslužbách s tým, že poukázali na výnimky, ktoré anulujú povinnú účasť, alebo lepšie, ktoré oslobodzujú od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky (uvádzam doslovné znenie zo zápisnice): „Biskupi hlasovaním rozhodli, že všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach končí dňa 30.6.2021. Naďalej však povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme pre tých veriacich, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená miestna (okresná) epidemická situácia.“ Ak teda niekomu okolnosti značne sťažujú alebo dokonca znemožňujú zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený.