31. nedeľa v Cezročnom období 31. 10. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Všetkých svätých, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

(Ch)

8.30

S

+ Ondrej Ondrejka a BP pre Emíliu (H)

8.00

V

(O)

9.15

V

(O)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Utorok

Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

6.45

S

Za duše v očistci (Ch)

Za Z, BP a DDS pre rod. Dvorský a Antol (H)

Streda

 

17.30

S

+ Ilona Helena Kelčíková (1. výr.) (Ch)

+ Ondrej, Anna a Štefan (H)

18.15

V

Za Z, BP a DDS pre rod. Jacko a Matula a za vnúčatá (O)

Štvrtok

Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Výročie posviacky kostola 2 sŕdc

6.45

S

+ Ladislav a Anna Lupták (H)

17.30

S

Za BP a DDS pre príbuzných birmovancov (O)

18.15

V

+ Albína Luptáková (Ch)

Piatok

Prvý piatok

6.45

S

Za Z a BP pre rodinu (Ch)

17.30

S

+ Ján, Emília a Milan (H)

18.15

V

Za Z, BP a DDS pre rod. Král (O)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Ladislav a Mária (O)

+ z rod. Antol, Sršeň a Krajčo (H)

17.30

S

Poďak. za 30 r. manžela (Ch)

Nedeľa

32. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(O)

8.30

S

Za Z a BP pre Ivanku (H)

8.00

V

(Ch)

9.15

V

Za farníkov (Ch)

10.30

S

(O)

Covid-19: sme v čiernom okrese, to znamená asi 30 ľudí vo farskom kostole a 50 vo Vyšnom Sliači, sv. omše v nedeľu o 9.15 a 10.30 hod. budú len pre zaočkovaných s kapacitou 100 osôb. Pri vstupe do kostola sa vždy zapíšte na papier v pitvori okrem detí do 12 rokov. Po naplnení kapacity už nevstupujte.

Pobožnosť: v pondelok bude o 14.00 hod. pobožnosť na cintoríne v Strednom Sliači.

Odpustky: 1. veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomoslí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho treba sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Sv. Otca. 2. Veriaci, ktorý navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Milodar: na kostol venovali z krstu Andrey Vajdovej 50 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Leonard Ondrejka, syn + Petra a Márie r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Iveta Korábeková, dcéra Jána a Zuzany r. Krúpovej, býv. vo Východnej. Ohlasujú sa po 3. raz.

Branislav Fabian a Lýdia Moravčíková, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.