Úplné odpustky pre pôstne obdobie v roku 2021

Úplné odpustky pre pôstne obdobie v roku 2021

Odpustky na pôstne obdobie tohto roku (z textu Apoštolskej penienciárie z Ríma):
Aby všetci tí, čo trpia v dôsledku Covid-19, práve v tajomstve tohto utrpenia mohli objaviť „Kristovo vykupiteľské utrpenie“ (tamtiež 30), Apoštolská penitenciária, ex auctoritate Summi Pontificis, dôverujúc v slová Krista Pána a v duchu viery zvažujúc aktuálne prebiehajúcu epidémiu a jej prežívanie z pohľadu osobného obrátenia, udeľuje dar odpustkov v zmysle nasledujúceho nariadenia.

Udeľujú sa úplné odpustky veriacim postihnutým koronavírusom, znariadenia zdravotníckej autority daným do režimu karantény v nemocniciach alebo vo vlastných bytoch, ak sa zrieknu pripútania k akémukoľvek hriechu a duchovne pripoja prostredníctvom komunikačných prostriedkov k sláveniu svätej omše, modlitbe svätého ruženca, k nábožnému sláveniu krížovej cesty alebo iným formám pobožností, alebo keď sa pomodlia aspoň Verím v Boha, Otče náš a pobožne budú vzývať Preblahoslavenú Pannu Máriu, obetujúc túto skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, s úmyslom splniť náležité podmienky (sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca) hneď, ako to bude možné.

Zdravotnícki pracovníci, rodinní príslušníci a tí, čo nasledujú príklad Milosrdného Samaritána, keď sa vystavujú riziku nákazy, pomáhajú chorým na koronavírus podľa slov božského Vykupiteľa: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13), získavajú tento dar úplných odpustkov za rovnakých podmienok.

Apoštolská penitenciária okrem toho ochotne udeľuje možnosť úplných odpustkov pri príležitosti aktuálnej svetovej epidémie aj tým veriacim, ktorí obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma či modlitbu svätého ruženca, alebo vykonanie krížovej cesty, alebo modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za to, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.

Cirkev sa modlí za tých, ktorí nemajú možnosť prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum, zverujúc Božiemu milosrdenstvu všetkých a každého jednotlivo na základe spoločenstva svätých a udeľuje veriacim v hodine smrti úplné odpustky, ak sú náležite disponovaní a pravidelne počas života sa modlili nejakú modlitbu (v tomto prípade Cirkev nahrádza zvyčajné tri požadované podmienky). Pre dosiahnutie týchto odpustkov sa odporúča použiť kríž s ukrižovaným Kristom alebo [jednoduchý] kríž (porov. Enchiridion indulgentiarum, 12).

Preblahoslavená Panna Mária, Božia Matka a Matka Cirkvi, Uzdravenie chorých a Pomocnica kresťanov, naša Orodovníčka, nech pomáha trpiacemu ľudstvu, odvráti od nás zlo tejto pandémie a vyprosí nám všetky potrebné dobrá pre našu spásu a posvätenie.

2% z dane – tlačivá

2% z dane – tlačivá

Milí farníci,
na tomto linku vám posielame tlačivá na 2% z dane, o ktoré sa uchádzajú:

http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=182

  • Diecézny katechetický úrad;
  • Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka;
  • Združenie kňazov Spišského biskupstva UNITAS.
  • Spolok svätého Vojtecha
  • Spišská katolícka charita
  • Rádio Lumen
  • Univerzitné pastoračné centrum Ružomberok

Pôstna aktivita 2021

Pôstna aktivita 2021

Milé deti, milé rodiny,

pozývame vás zapojiť sa do pôstnej aktivity, prostredníctvom ktorej sa môžeme lepšie pripraviť na slávenie veľkonočných sviatkov. Celý popis a prílohy na stiahnutie nájdete na nižšie uvedenom linku. Prílohy sú dostupné aj v čiernobielej verzii. 

Pre mládež a dospelých je tu ponuka pôstnej aktivity z Pápežských misijných diel:

Pastiersky list KBS k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

Pastiersky list KBS k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva

Počas tohto roka si pripomíname významné udalosti zo života Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Po 70. výročí monster procesu, ktoré sme si pripomenuli začiatkom januára, si 13. februára 2021 pripomenieme ďalšie významné okrúhle výročie: 100 rokov od prijatia biskupskej vysviacky prvých troch slovenských biskupov Mons. Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu, Mons. Mariána Blahu pre Banskú Bystricu a Mons. Andreja Kmeťka pre Nitru.
Sme plní vďačnosti za dar, ktorý Spišská diecéza dostala v osobe biskupa Jána Vojtaššáka, verného, starostlivého a dobrého pastiera Božieho ľudu ochotného dať život za jemu zverené stádo. Pastiera, ktorý nezutekal pred dravými vlkmi. Pred očami máme jeho príklad oddanosti Svätému Otcovi a vernosti Cirkvi a Pravde. Jeho mučenícke svedectvo, príkoria, ktoré hrdinsky znášal a jeho príklad dal silu mnohým ďalším verne kráčať za Kristom po kľukatých cestách životnej kalvárie. Sme vďační za jeho život pokory a modlitby. 13. februára 2021 spoločne poďakujeme za dar jeho biskupskej služby nielen pre našu Spišskú diecézu, ale aj pre celé Slovensko. V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule bude celebrovať slávnostnú sv. omšu Mons. Cyril Vasil, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Svätá omša bude vysielaná v priamom prenose Rádia Lumen a TV Lux o 10.30.
Keďže ešte stále platia prísne protipandemické opatrenia, a nie je možné spoločne sa stretnúť na celodiecéznej púti, vytvorme navzájom duchovné spoločenstvo. Spojme sa navzájom so všetkými, ktorí prežívajú ťažké životné obdobie spôsobené pandémiou Covid-19. Myslime na tých, ktorí sú v nemocniciach, kde zápasia o svoj život a na všetkých lekárov a zdravotný personál, ktorí sa o nich starajú. Spomeňme si na tých, ktorí oplakávajú svojich zosnulých. Spojme sa duchovne aj s tými, ktorí prežívajú opustenosť a samotu v karanténe. Vytvorme duchovné spoločenstvo pútnikov navzájom spojených v modlitbe. Obetujme všetko to, čo v týchto ťažkých časoch prežívame a aj za zdarný priebeh Kauzy blahorečenia, za všetkých, ktorí sú do tejto kauzy zapojení. A prosme aj za nového diecézneho biskupa, aby nám Boh vo svojej láske a dobrote daroval takého biskupa, akým bol Boží sluha biskup Ján Vojtaššák.

Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy

PL-100rokov-vojtassak-2021

Pôstna modlitbová reťaz

Pôstna modlitbová reťaz

Milí farníci,
tak ako každý rok v pôstnom období, tak vás aj teraz chceme opäť srdečne pozvať do modlitbovej
reťaze. Počas tohto už dlho trvajúceho covidového obdobia sa veľa ľudí po celom svete modlí za
zastavenie pandémie Covid-19 a tak sa k tomuto úmyslu chceme pridať aj my, avšak chceme do
úmyslu zapojiť aj úmysel zastavenia pandémie hriechu v našich rodinách.


Na tomto odkaze “pôstna modlitbová reťaz” sa môžete zapísať na konkrétny čas, kedy by ste sa chceli každý deň
modliť za zastavenie šírenia pandémie hriechu v našich rodinách a tiež zastavenie šírenia pandémie
Covid-19.

Začíname sa modliť na popolcovú stredu 17.2.2021 a koniec reťaze bude na Bielu sobotu
3.4.2021. Ak by ste sa kvôli niečomu v daný čas nemohli pomodliť, poproste vašich blízkych, aby vás
zastúpili. Modlíme sa čokoľvek. Ak by niekto nevedel ako sa zapísať, kontaktujte p. kaplána
telefonicky, alebo cez messenger. Oboznámte s oznamom aj staršie tetušky, aby sme hlavne s ich
pomocou vykryli nočné časy.


Pán Boh zaplať za vašu obetu a hojne odmeň.